Algemene Voorwaarden 

Algemene voorwaarden Rebiticks B.V.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en orders voor producten en  diensten die worden aangeboden door Rebiticks B.V. met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hardware, (vooraf geïnstalleerde) software en diensten.

Order

Orders worden geplaatst onder voorbehoud van aanvaarding door Rebiticks B.V. Enkel bij aanvaarding door Rebiticks B.V. middels een orderbevestiging wordt de overeenkomst gesloten. Alle orders worden geplaatst onder voorbehoud van beschikbaarheid van voorraad.

Prijs en betaling

De door Rebiticks B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW. Lokale verkoopbelasting, andere belastingen en heffingen van overheidswege die aan de order zijn verbonden zijn, indien van toepassing, voor rekening koper. De prijzen zijn te allen tijde onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij te late betaling heeft Rebiticks B.V. het recht een vertragingsrente van 5% alsmede, indien van toepassing incassokosten, in rekening te brengen. De incassokosten zijn gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.

Aflevering en verliesrisico

Rebiticks B.V. streeft ernaar binnen 30 dagen na aanvaarding van de order te leveren. Het risico van verlies of schade aan de producten gaat op koper over op het moment waarop de producten aan koper worden afgeleverd. De door Rebiticks B.V. gehanteerde termijnen zijn geen fatale termijnen. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud zodat de eigendom van het geleverde pas aan koper over gaat op het moment waarop koper aan al haar verplichtingen jegens Rebiticks B.V. heeft voldaan.

Support

In geval van een storing of anderszins disfunctioneren van de software en/of hardware zal Rebiticks B.V. direct na een melding hiervan adequate actie ondernemen. De melding dient door koper te worden gedaan met gebruikmaking van de hiervoor door Rebiticks B.V. aangedragen contactinformatie (telefoonnummer en email adres).

Intellectueel eigendomsrechten

Koper krijgt een licentie voor het gebruik van de software en/of de data, informatie, (derden)functionaliteit of andere content die (al dan niet als onderdeel van de hardware) aan koper  geleverd wordt. Koper mag de software, content of licentierechten niet aan anderen overdragen, in gebruik geven of op welke wijze ook beschikbaar stellen, anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rebiticks B.V. De aan koper verstrekte licentie is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Rebiticks B.V. is  vrij om de software en content aan anderen in licentie te geven. De licentie geeft recht op updates van de software. Rebiticks B.V. is gerechtigd voor het verstrekken van upgrades kosten in rekening te brengen.

Rebiticks B.V. heeft het recht de licentie met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling te beëindigen indien koper nalaat uw verplichtingen jegens Rebiticks deugdelijk en tijdig na te komen. In een dergelijk geval dient koper op eerste verzoek van Rebiticks B.V. alle exemplaren van de software, alle onderdelen daarvan alsmede de bijbehorende schriftelijke bescheiden te vernietigen.

Het auteursrecht en andere intellectuele, industriële en/of eigendomsrechten op de software, de content en op alle kopieën die ervan gemaakt zijn, zijn eigendom van Rebiticks B.V. Koper is gerechtigd één kopie te maken van de software voor back-up of archiefdoeleinden, ofwel de software over te brengen naar één enkel medium op voorwaarde dat het origineel enkel behouden wordt voor back-up of archiefdoeleinden. Schriftelijke bescheiden behorende bij de software en/of hardware mogen enkel voor eigen gebruik gekopieerd worden.

Het is koper niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in welke vorm ook in of aan de door Rebiticks B.V. geleverde hardware en software. In het geval er desondanks toch wijzigingen worden aangebracht vervalt iedere vorm van garantie en recht op ondersteuning en updates. Daarnaast is Rebiticks B.V. gerechtigd de licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.  

aansprakelijkheid

Rebiticks B.V. is aansprakelijk voor schade aan de zijde van koper ingeval van opzet of grove roekeloosheid aan de zijde van Rebiticks B.V. die de oorzaak is van de schade aan de zijde van koper. Rebiticks B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte schade noch voor schade voortvloeiende uit overmacht aan de zijde van Rebiticks B.V. De aansprakelijkheid van Rebiticks B.V. is beperkt tot het bedrag dat een aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval zal uitkeringen en is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de met koper gesloten overeenkomst.

Overmacht

Overmacht houdt in omstandigheden die de uitvoering van de verplichtingen van Rebiticks B.V. beletten en die niet binnen Rebiticks B.V. redelijke controle vallen. In een situatie van overmacht worden alle verplichtingen van Rebiticks B.V. opgeschort

 

(partiële) nietigheid

Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geacht wordt nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In voornoemd geval zal Rebiticks B.V. met u in overleg treden teneinde voorwaarden op te stellen ter vervanging van voornoemde voorwaarden welke voorwaarden het doel en de strekking van voornoemde voorwaarden zo goed mogelijk benaderen.

 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten aangegaan met Rebiticks B.V. alsmede op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met Rebiticks B.V. of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.